ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała
Currently Browsing: Aktualności

Zmarł. prof. Wacław Bała

W dniu 13 marca odszedł do Pana mój Ojciec.

Wacław Bała urodził się 23 września 1937 roku na Pałukach – w Żninie. Rodzice prowadzili sklep kolonialny. Miał starszego o 5 lat brata i siostrę – oboje nie żyją od wielu lat W czasie wojny wraz z rodzicami został wysiedlony na wschód, po wojnie wrócił do Żnina, gdzie w 1955 roku skończył liceum. W latach 1955-60 studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w toruńskim oddziale Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W 1970 obronił doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK a w 1994 roku zrobił habilitację.

Od początku lat 70-tych pracował w Instytucie Fizyki UMK zajmując się fizyką ciała stałego. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. Prowadził badania na cienkimi warstwami półprzewodnikowymi a w szczególności ich własnościami elektrycznymi i optycznymi. Był w Polsce prekursorem wytwarzania cienkich warstw metodą wiązek molekularnych do czego budował samodzielnie aparaturę i stanowiska pomiarowe. Z czasem zainteresowania badawcze rozszerzył na inne układy o zastosowaniach elektronicznych, w tym półprzewodniki polimerowe, stosowanie obecnie na przykład w telewizorach. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Najczęściej cytowane prace dotyczą własności cienkich warstw półprzewodnikowych. Co ciekawe większość z nich powstała już po roku 2000.

Wacław Bała zorganizował w Instytucie Fizyki UMK Zakład Mikroelektroniki. Z dużym zaangażowaniem zajmował się dydaktyką. Pod koniec lat 90-tych na potrzeby nowo utworzonej specjalizacji studiów stworzył, wraz z współpracownikami, pracownię fizycznych podstaw mikroelektroniki i pracownię miernictwa komputerowego. Prowadził zajęcia ze studentami, był opiekunem prac magisterskich, wypromował kilkunastu doktorów. Ostatnio obrona doktorska odbyła się zaledwie kilka miesięcy temu.

Na początku lat 70-tych uczył fizyki w klasie uniwersyteckiej w II Liceum Ogólnokształcącym. Po zakończeniu pracy na UMK i przejściu na emeryturę, nadal pracował naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia ze studentami prowadził do 2019 roku. Był również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Oprócz pracy zawodowej angażował się w działania społeczne. W roku 1980 uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ Solidarność w regionie toruńsko-bydgoskim. Udzielał się w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W latach 1996-1998 był radnym Rady Miasta Torunia. Przez ponad 20 lat redagował Informator Parafialny w parafii na Rybakach.

Żonaty od 1963 roku.


Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku

W dniu 29 maja 2019 w Akademii Ignatianum odbyła się prezentacja pierwszych tomów serii Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku. Zaprezentowano tomy: Zofia Józefa Zdybicka, Jacek Woroniecki, Piotr Lenartowicz, Tadeusz Styczeń oraz Stanisław Kamiński.

Prace powstały jako efekt badań sfinansowanych przez projekt „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku” – 0033/FIL/2016 2 /90 – w ramach programu MNiSW „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.


O duchowości ateistycznej w Radiu RDC

Zapraszam do wysłuchania audycji radiowej o duchowości ateistycznej w Radiu Dla Ciebie. Rozmawiają mgr Joanna Skurzak, asystent w katedrze Filozofii Boga i religii IF UKSW oraz ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, kierownik katedry.

Z innej planety: duchowość ateistyczna

 


Francuska duchowość ateistyczna

Asystent w katedrze Filozofii Boga i Religii IF UKSW, p. Joanna Skurzak, otrzymała grant Preludium na badania na francuską duchowością ateistyczną (opiekunem grantu jest ks. prof. M. Bała).

Celem projektu badawczego jest przeanalizowanie specyficznego rozumienia współczesnego ateizmu, który powstał we francuskim środowisku filozoficznym w XX i XXI wieku. Nie jest to ateizm, który tylko odrzuca systemy religijne, ale łączy w sobie w sobie krytykę religii (mniej czy bardziej radykalną) z pozytywną propozycją zastąpienia tradycyjnej duchowości religijnej duchowością ateistyczną. Badania mają na celu weryfikację kilku hipotez. Po pierwsze czy „nowa duchowość” jako propozycja alternatywną dla tradycyjnych „duchowości religijnych”, adresowana do ludzi o przekonaniach ateistycznych jest zbieżna z tradycyjną duchowością religijną? Po drugie, w czym tkwią różnicę w kwestiach rozumienia np. nieśmiertelności człowieka i sposobu przezwyciężania lęku przed śmiercią. Po trzecie, czy nowa „duchowość ateistyczna”, jako uzupełnienie krytyki postaw religijnych może przyczynić się do konwersji osób tradycyjnie religijnych i przyjęcia przez nich duchowości, która nie odwołuje się do osobowej Transcendencji.

Badania zostaną przeprowadzone na podstawie krytycznej analizy tekstów czterech francuskich myślicieli, którzy w swoim dorobku naukowym podejmowali kwestię krytyki religii i „nowej duchowości”, a są nimi: M. Onfray, L. Ferry, M. Gauchet i A. Comte-Sponville.

Przewidywanym efektem badań będzie przygotowanie i wydanie monografii pt. „Francuska duchowość ateistyczna”. W ramach działań popularno-naukowych planowane jest także nagranie kilku audycji radiowych ze specjalistami, które poświęcone francuskiej myśli ateistycznej, które zostaną upublicznione na stronach Radia filozoficznego „Sed contra” (www.radio.filozoficzne.pl).

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13

 


Edukacja filozoficzna

Miło mi poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez NCBR weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych przez Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW w ramach konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – został złożony 1 wniosek, który otrzymał dofinansowanie na kwotę ogółem wynoszącą 64.237,50 PLN.

Projekt jest kierowany przez dr hab. Korduli Świętorzeckiej (WFCh) Forum Logicum. Celem projektu jest podniesienie, o co najmniej 65%, kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką Projekt realizowany będzie w formie kursów fakultatywnych. Grupę docelową stanowi 65-85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat (dla uczniów niepełnosprawnych wnioskodawca propozycja zindywidualizowanego kursu). Projekt ma być realizowany w terminie od 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 64.237,50 zł.

Projekt będzie realizowany przez: prof. Kordulę Świętorzecką (kierownik), prof. R. Piłata, ks. prof. Maciej Bałę, dr M. Porwolika, dr D. Dzwonkowską, dr J. Wesserlinga, mgr J. Skurzak).


« Previous Entries

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD