ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Granty badawcze

Udział w grantach badawczych:

  1. Kierownik grantu (2019): NCK, „Sztuka i filozofia. Warsztaty” – 166/2019/KI,  w ramach programu NCK: Kultura – Interwencje 2019.
  2. Opiekun grantu (2018-2019): NCN Preludium „Francuska duchowość ateistyczna” – 2017/25/N/HS1/00353 (kierownik mgr Joanna Skurzak).
  3. Kierownik grantu (2016-2020): „Pomniki  polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku” – 0033/FIL/2016 2 /90 – w ramach programu MNiSW „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.
  4. Wykonawca w grancie (2016-2018): „Forum Logicum”, WND/POWR-03.01.00-00.EF46/16 (kierownik prof. K. Świętorzecka)
  5. Wykonawca w grancie (2015): „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych” – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.
  6. Kierownik grantu (2012-2013): Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Moduł 3.1. 31H 11 0079 80 Aktualność filozofii klasycznej w wersji egzystencjalnej.
  7. Z-ca kierownika zadania badawczego w grancie (2010-2013): Program strategiczny: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NR Umowy SPI/1/77065/10 zadanie Badawcze Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD