ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Dorobek naukowy

I. Książki

a) autorskie naukowe

 1. Zofia Józefa Zdybicka , Kraków 2019. (razem z J. Sochoń, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak).
 2. Zofia Józefa Zdybicka, Kraków 2019. (english version) (razem z J. Sochoń, J. Grzybowski, G. Kurp, J. Skurzak).
 3. Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki, Warszawa 2009. (razem z J. Jeziorską i S. Zalewską).
 4. I cannot help but wonder… Introduction to philosophy, Warszawa 2008. (wydanie Kindle 2015 – dostępne w Amazon.com)
 5. O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura, Warszawa 2007.
 6. I nadziwić się nie mogę, Toruń 2003. (wydanie cyfrowe 2015)
 7. Filozofia w ćwiczeniach, Pelplin 2003.

b) autorskie popularno-naukowe

 1. Dialogi Jerozolimskie, Pelplin 2004. (wydanie cyfrowe 2015)
 2. Listy z Biblii, Gniezno 2001.

c) redagowane

 1. Stanisław Kamiński, Kraków 2019
 2. Tadeusz Styczeń, Kraków 2019
 3. Piotr Lenartowicz, Kraków 2019.
 4. Jacek Woroniecki, Kraków 2019.
 5. Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013
 6. Kościół a digitalizacja. Strategia i metoda digitalizacji zbiorów kościelnych na przykładzie Archidiecezji Warszawskiej, red. M. Bała, S. Dziekoński, Warszawa 2012.
 7. Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. M. Bała. S. Dziekoński, Warszawa 2012.
 8. Fenomenologia i religia, red. M. Bała, M. Napadło, Pelplin 2011.
 9. Pluralizm religii: moda czy konieczność? red. M. Bała, Pelplin 2005.
 10. Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, red. M. Bała, Pelplin 2004.

II. Czasopisma naukowe redagowane

 1. „Studia Gdańskie”, 17(2004).
 2. „Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003).
 3. „Studia Gdańskie”, 14(2001).
 4. „Studia Gdańskie”, 13(2000).
 5. „Studia Gdańskie”, 12(1999).

III. Artykuły w publikacjach zbiorowych i czasopismach

  1. Filozofia Boga na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w: Filozofia Boga. Część 2. Odkrywanie Boga, red. S. Janeczek, Anna Starościc, Lublin 2017, s. 573-592. (razem z J. Skurzak).
  2. Człowiek ułomny. Interpretacja filozoficzna, w: W kierunku „kultury bez przemocy”. Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, red. R. Wiśniewski, S. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawa 2016, s. 21-32. (razem z J. Skurzak).
  3. Dialogiczność nowego francuskiego ateizmu, w: Mistrzowie podejrzeń, red. J. Guja, Kraków 2015, s. 189-204.
  4. Dwa oblicza „nowego ateizmu”, w:  Parare vias domini. Księga inspirowana działalnością naukową i duszpasterską Księdza Biskupa Pelplińskiego Prof. Dr. hab. Jana Bernarda Szlagi (1940-2012), Pelplin 2014, s. 101-112. (razem z . Ł. Pałubickim).
 1. Paul Ricoeur czyta Biblię, w: Wielkie Księgi Ludzkości, red. A. Czajka, Warszawa 2013, s. 271-287.
 2. Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm, Rodzeje, źródła, przykłady, „Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne” 15(2013), s. 145-154.
 3. Doświadczenie ateologalne M. Onfray’a, w: Wokół doświadczenia, red. M. Bała, J. Skurzak, Pelplin 2013, s. 151-163.
 4. Źródła ponowoczesności jako zjawiska, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012, s. 41-50.
 5. Współczesny ateizm. Rodzaje, źródła, przykłady, „Studia Theologica Varsaviensia”, 50(2012)1, s. 15-27.
 6. Hermeneutyczna filozofia religii, w: Filozofia religii. Dydaktyka filozofii, T. 2, red. S. Janeczek, Lublin 2012, s. 219-246.
 7. Comte-Sponville’s spirituality without God. A new foundation of modern culture?, w: Philosophical and religious sources of modern culture, ed. J. Grzybowski, Peter Lang Verlag 2012, s. 95-112.
 8. Theodicy in Modern Culture. The Proposal of Paul Ricoeur, w: Philosophical and religious sources of modern culture, ed. J. Grzybowski, Peter Lang Verlag 2012, s. 145-154.
 9. „Doświadczenie niedoświadczalnego” w filozofia liturgii Y. Lacoste’a, „Studia Philosophiae Christianae”, 47(2011)2, s. 33-64. (razem J. Skurzak)
 10. Aksjologicznych charakter doświadczenia religijnego, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołuba, Kraków 2011, s. 319-333.
 11. Religia jako nadzieja, w: Fenomenologia i religia, red. M. Bała, M. Napadło, Pelplin 2011, s. 53-61.
 12. Czy religia nadal jest wartością?, „Studia Pelplińskie” 42(2010), s. 233-244.
 13. O możliwości dialogu religijnego, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, red. E. Dąbrowa i D. Jankowska, Warszawa 2010, s. 66-75.
 14. Trzecia fala ateizmu, w: Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski Warszawa 2010, s. 43-53
 15. Philosophie herméneutique de la religion, “Budhi : A journal of ideas and culture”, vol. XIII, n°1-3, 2009, s. 275-282.
 16. Człowiek istotą wierzącą w świetle encykliki Fides et Ratio, w: Czy rozum jest w konflikcie z wiarą, red. J. Krokos, M Ryś, Warszawa 2009, s. 57-62.
 17. P. Ricœura interpretacja zagadnienie teodycealnego, „Studia Leopoliensia”, (2009)2, s. 39-45.
 18. Filozoficzna interpretacja wiary fundamentalnej, „Studia Gdańskie”, (2009)24, s. 71-78.
 19. Powołanie do odpowiedzialności. ‑ koncepcja odpowiedzialności w filozofii H. Jonasa (razem z D. Dzwonkowską),w: Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie, red. I. Grochowska, Warszawa-Olecko 2009, s. 87-100.
 20. Classical philosophy of religion, w: Some Questions of Classical Metaphysics, ed. J. Krokos, P. Mazanka, Warszawa 2008, s. 99-112.
 21. Miejsce filozofii we współczesnej szkole, w: Filozofia tożsamości, red. J. Kojkoł, Gdańsk 2007, s. 51-62.
 22. Fenomenologiczno-hermeneutyczne założenia filozofii religii Paula Ricœura, w: Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości. Pokrewieństwa. Konfrontacje, red. I. Lorenc, J. Migasiński, Warszawa 2007, s. 167-203.
 23. Filozofia mistyki, „Studia Philosophiae Christianae”, 43(2007)1, s. 87-98.
 24. Heurystyczna funkcja „filozofii chrześcijańskiej”. Propozycja Jana Pawła II, w: Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, t. 4, red. J. Sochoń, Warszawa 2007, s. 199-207.
 25. Spór o rozumienie «filozofii chrześcijańskiej». Propozycja Jana Pawła II,Studia Pelplińskie”, 37(2006), s. 353-360.
 26. «Platoniczna miłość» do Ojczyzny, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 83-93.
 27. Filozofia modlitwy. Propozycja M. Nedoncelle’a, w: Filozofować w kontekście teologii. Afektywne poznanie Boga, t. IV, red. P. Moskal, Lublin 2006, s. 105-116.
 28. Wielość religii – jedność mistyki?, w: Pluralizm religii. Moda czy konieczność? red. M. Bała, Pelplin 2005, s. 45-54.
 29. Religia w perspektywie daru. Propozycja J.L. Mariona, w: Studia z filozofii Boga, człowieka i religii, t. 3, red. J. Sochoń, Warszawa 2005, s. 329-340.
 30. Objawienie jako kategoria filozoficzna w twórczości F. Rosenzweiga, w: Filozofować w kontekście teologii. Objawienie, t. III, red. P. Moskal, Lublin 2005, s. 129-143.
 31. Henry Duméry’ego metoda krytyczna w badaniu fenomenu religii, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierz Kłósaka w dwudziestą rocznicę śmierci, red. A. Latawiec, G. Bugajak, Warszawa 2004, s. 181-194.
 32. W poszukiwaniu syntezy wiary i rozumu. Propozycja D. Dubarle’a, w: Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego. Wybrane zagadnienia, red. M. Bała, Pelplin 2004, s. 142-159.
 33. O konieczności «filozofii mądrościowej», „Universitas Gedanensis”, 16(2004)28, s. 157-164.
 34. Tomaszowy postulat «recta ratio» w relacji rozumu i wiary, „Studia Gdańskie”, 17(2004), s. 249-256.
 35. System społeczny a system wychowawczy w teorii Platona, „Studia Gdańskie”, 17(2004), s. 241-248.
 36. Filozofia F. Sawickiego jako odpowiedź na bezistocie religii, „Studia Pelplińskie”, 34(2003), s. 37-48.
 37. Błędne koncepcje rozumu w świetle encykliki «Fides et ratio» Jana Pawła II,Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003), s. 141-151.
 38. Konflikt miedzy rozumem a Objawieniem, „Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003), s. 117-139.
 39. Spór o zasadę weryfikacji, „Studia Gdańskie”, 15-16(2002-2003), s. 101-116.
 40. Relacja między filozofią a religią w interpretacji Paula Ricœura, „Studia Pelplińskie”, 33(2002), s. 149-163.
 41. Ricœurowska próba przezwyciężenia aporii zła, „Studia Gdańskie”, 14(2001), s. 170-182.
 42. Ontologia teologalna jako opis relacji między bytem koniecznym a stworzeniem, „Studia Gdańskie”, 14(2001), s. 149-169.
 43. Metoda krytyczna filozofii religii w ujęciu H. Duméry’ego, „Universitas Gedanensis” 13(2001)23, s. 61-70.
 44. Nauka i wiara – przestrzeń dialogu, „Studia Gdańskie”, 13(2000), s. 187-206.
 45. Powołanie człowieka do mądrości w świetle encykliki «Fides et ratio» Jana Pawła II, „Universitas Gedanensis”, 12(2000)1-2, s. 135-145.
 46. «Złota reguła» jako miejsce spotkania filozofii i teologii według Paula Ricœura, „Studia Gdańskie”, 12(1999), s. 123-137.
 47. Zarys doświadczenia teologalnego D. Dubarle’a, w: Słowo Boga i drogi człowieka, red. Z. Machnikowski, Tczew-Pelplin 1998, s. 221-253.
 48. Weryfikacja twierdzeń religijnych w ujęciu J. Hicka, „Studia Pelplińskie”, 20(1989), s. 112-135.

IV. Hasła encyklopedyczne

 1. Romayer Blaise, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2009, kol. 361-362.
 2. Zło, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008, s. 293.
 3. Szczęście, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008, 254-255.
 4. Dobro, w: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008, s. 59-60.
 5. Nys Desire, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2006, kol. 746-747.
 6. Maupertuis Pierre Louis Moreau de, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2005, kol. 940-941.
 7. Leclercq Jacques, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk i inni, Lublin 2005, kol. 280-281.

V. Recenzje

 1. Sumienne bycie człowiekiem: Jan Krokos, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 16(2007)1, s. 354-358.
 2. H. Bergson, Energia duchowa, Warszawa 2005, „Nowe Książki”, (2005)6, s. 62.
 3. A. J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, Kraków 2001, „Studia Gdańskie”, 14(2001), s. 353-356.
 4. X. Tilliette, Les philosophes lisent la Bible, Paris 2000, „Studia Gdańskie”, 14(2001), s. 350-353.
 5. P. Ricœur, A. LaCocque, Penser la Bible, Paris 1998, „Studia Gdańskie” 13(2000), s. 347-350.
 6. T. Gadacz, Rozumowe poznanie Boga, Bydgoszcz 2000, „Studia Gdańskie” 13(2000), s. 343-346.
 7. B. Welte, Czym jest wiara?, Warszawa 2000, „Studia Gdańskie” 13(2000), s. 339-342.
 8. W. Dąbrowski, Poznanie Boga w Super Boetium de Trinitate św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999, „Studia Gdańskie” 12(1999), s. 339-342.
 9. G. Cottier, Les chemins de la raison. Questions d’epistemologie theologique et philosophique, Saint-Maur 1997, „Studia Gdańskie” 12(1999), s. 335-337.
 10. Człowiek wobec religii, red. K. Mech, Kraków 1999, „Studia Gdańskie” 12(1999), s. 329-333.
VI. Recenzje doktoratów
 1. Piotr Klimowski, Homo orans – analiza w kontekście biegunowości aktu religijnego, UPJPII, promotor o. prof. dr hab. A.J. Kłoczowski (2018)
 2. Sylwia Kłosowicz, Wierność wydarzeniu jako warunek dobroci działania podmiotu według Alaina Badiou, UKSW, promotor ks. prof. dr hab. R. Moń (2015)
 3. Anna Brach, Hermeneutyka kultury jako sposób samorozumienia człowieka. Propozycja Paula Ricoeura, UKSW, promotor prof. dr hab. J. Sochoń (2015)
 4. Urszula Wolska, Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, UKSW, promotor prof. dr hab. A. Andrzejuk (2015)
 5. Wojciech Niemczewski, La culture comme religion. L’interprétation postmoderne de la relation entre la culture et la religion, Université de Strasbourg, directeur de la thèse prof. S. Knaebel (2013)
 6. Jarosław Łękarski, Krytyka współczesnych interpretacji  Heglowskiej kategorii uznania, UKSW, promotor ks. prof. dr hab. R. Moń (2012)
 7. Lida Węgrzynowicz, Mistyka kobieca. Hermeneutyczne studium kobiecego doświadczania Boga, UPJPII, promotor o. prof. J.A. Kłoczowski (2012)
 8. Anna Walas, Wielość religii wolą Boga – stanowisko Abrahama Joshuy Heschela wobec pluralizmu religijnego. UKSW, promotor. ks. prof. dr hab. J. Sochoń (2011)

VII. Promotor prac doktorskich

 1. Kamil Hałambiec, Koncepcja doświadczenia religijnego w pismach Jonathana Edwardsa, UKSW, obrona 04.12.2019
 2. ks. Łukasz Pałubicki, Religia bez Boga? Rozumienie religii i mistyki w twórczości Henryka Elzenberga, UKSW, obrona 29.01.2015
 3. Karolina Karaś, Mit jako czynnik kulturotwórczy w poglądach Leszka Kołakowskiego,   UKSW, obrona  22.05.2013
 4. Sonia Ruszkowska, Przywracanie podmiotowości ofiarom Zagłady. Teorie narracji wobec problemu upamiętniania, UKSW, obrona 28.02.2013.
 5. ks. Marcin Napadło, Pytanie o „Nieuwarunkowane” w filozofii religii Paula Tillicha, UKSW, obrona 12.04.2012

VIII. Udział w postępowaniach habilitacyjnych

 1. Recenzent dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Rafała Nizińskiego (2019)
 2. Członek komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr Wojciecha Starzyńskiego (2015)
 3. Sekretarz komisji habilitacyjnej w postępowaniu ks. dr  Andrzeja Kobylińskiego (2014)

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD