ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Rewolucja miłości – koncepcja duchowości laickiej

Ferry_revL. Ferry, obecnie jeden z bardziej znanych filozofów we Francji, w swoich publikacjach proponuje praktykowanie duchowości, która byłaby niezależna od duchowości religijnej.  Jedna z jego ostatnich książek, Rewolucja miłości (Paris 2010), jest syntezą jego poglądów na ten temat. Ferry dość obszernie stara się scharakteryzować czasy w których obecnie żyjemy, aby na tle wskazać konieczność przyjęcia nowego humanizmu, który określa mianem „post-metafizycznego”. Utrata jednego sensu historii, hiperkonsumpcja, całkowita indywidualizacja życia, coraz mniejszy wpływ polityki na bieg ekonomiczny cywilizacji – oto niektóre ze zmian, których jesteśmy świadkami i uczestnikami. Etyka postkatowska, postnietzscheańska, czy nadal obecna etyka chrześcijańska nie są w stanie dostarczyć współczesnemu człowiekowi jasnych punktów oparcia i zasad postępowania. Oczywiście jest to diagnoza zaproponowana przez L. Ferry i niekoniecznie trzeba się z nią zgadzać, ale jego propozycja przezwyciężenia obecnego stanu polega na konieczności ponownego odkrycia sacrum – nie w rozumieniu Transcendencji osobowej, Boga osobowego, lecz transcendencji w immanencji. Sacrum w takim rozumieniu jest tym wymiarem obecnym w naszym życiu, dla którego jesteśmy gotowi się poświęcać, nawet narażając się na cierpienie, a nawet śmierć. Nie jest to ani ojczyzna, ani religia, ani ideologia, lecz jedynie drugi człowiek, z którym wiąże mnie relacja miłości. Według Ferry zdolność do wychodzenia z własnego egoizmu dla drugiej osoby jest np. zbliżona do doświadczeń mistycznych, gdzie źródłem tych wyrzeczeń był Bóg, stąd jego analogia miedzy sacrum religijnym a „sacrum świeckim”. Miłość jako relacja zatroskania o innych jest jego zdaniem jedynym możliwym sensem laickim, który dzisiaj jest w stanie przeciwstawić się logice konsumpcji, globalizacji i materializmu. Czy jednak taka świecka duchowość jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie egzystencjalne pytania? Z pewnością nie. Ferry dostrzega, że w przypadku konfrontacji z cierpieniem i śmiercią duchowość oparta tylko na miłości  ludzkiej jest wystawiona na dużą próbę. Niemniej książka francuskiego filozofa jest cenna wskazówka na dzisiejsze czasy, bo warto zaangażować swoje życie w autentyczna odpowiedzialność za tych, którzy są blisko nas, bo to jedyna rewolucja, której owoce z pewnością zawsze będą sensowne.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD