ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała

Spór o istnienie Boga

Nowa książka Jacka Wojtysiaka, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu, Poznań 2012 jest doskonałym wprowadzeniem do  wielowiekowej dyskusji wokół problematyki istnienia absolutu.  Autor rozprawy swoja argumentację opiera na dwóch zasadniczych intuicjach: przygodności i racjonalności. Wskazując na ich zasadność formułuje hipotezy ontologiczne, które następnie poddaje wnikliwej weryfikacji.  Mozliwe są trzy rozwiązania: (1) kosmizm necesarystyczny, według którego świat jest bytem samowystarczalnym, a więc w sobie posiada rację swego istnienia; (2) kosmizm eksternalistyczny, w tek koncepcji świat nie jest bytem samowystarczalnym i racja jego (za)istnienia tkwi poza nim; (3) kosmizm kontyngencyjno-aracjonalny, tutaj świat nie jest bytom samowystarczalnym i nie posiada żadnej racji (ani w sobie, ani poza sobą) swego (za)istnienia – jego (za)istnienie stanowi „surowy fakt”. Ale tylko druga  hipoteza spełnia w pełni dwie zasadnicze intuicje – przygodności i racjonalności. Wojtysiak nie ogranicza się w swojej pracy do wskazania niepodważalnych, jego zdaniem, argumentów na rzecz teizmu (prototeizm), lecz formułuje i uzasadnia tezy dotyczące także relacji Boga do świata (kreacja), istoty absolutu (byt doskonały i osobowy), intuicji religii (absolut jako godny czci i objawiający się człowiekowi), a nawet wiarygodności objawienia chrześcijańskiego (protochrystologia). Metodologiczny warsztat Wojtysiaka budzi wielkie uznanie, tezy są jasno przystawione i doskonale uzasadnione, interesujące są także dodatki do każdego rozdziału, w których autor  przedstawia najczęściej współczesne (analityczne) dyskusje wokół omawianego tematu. Całość pracy wpisuje się oczywiście w nurt filozofii klasycznej.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD