ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Filozofia życia wiecznego

zycieMonografia Ireneusza Ziemińskiego Życie wieczne.Przyczynek do eschatologii filozoficznej  (Poznań 2013) podejmuje istotne zagadnienie dla filozofii religii jakim jest racjonalna analiza możliwości i realności życia wiecznego. Weryfikacja istniejących hipotez dotyczących życia wiecznego – nieśmiertelności biologicznej, nieśmiertelności duszy, reinkarnacji, zmartwychwstania ciał, wiecznych powrotów, nieśmiertelności w kulturze – weryfikowane są na podstawie przezwyciężenia zasadniczych aporii związanych możliwością pośmiertnej egzystencji. Podstawową jest oczywiście aporia realności takiego życia, tzn. czy śmierć jest początkiem nowego życia czy unicestwieniem naszego istnienia. Kolejna trudność dotyczy samej spójności nowej formy życia, a dokładniej o wykluczania się czasowego i wiecznego sposobu życia. Również problematyczne jest zapewnienie tożsamości podmiotowej: czy osoba, która dostąpi wieczności nadal będzie tym samym człowiekiem, który żył i funkcjonował tu na ziemi. Kolejne aporie powiązane są z kwestiami epistemologicznymi (warunkiem życia wiecznego jest nie tylko jego istnienie, ale także rozpoznanie tego stanu przez osobę, która go dostąpiła), z warunkami aksjologicznymi (czy nowe życie jest absolutnym dobrem, czy tylko lepszym stanem niż obecnie doświadczanym), z warunkami etycznymi (czy życie wieczne jest warunkiem moralności) czy wreszcie z warunkami teologicznymi (czy istnienie Boga jest koniecznym warunkiem zapewnienia możliwości nowego egzystencji). Nie każda z hipotez życia wiecznego spełnia wszystkie z wymiennych warunków, np. propozycja nieśmiertelności poprzez kulturę i wytwory człowieka nie potrzebuje istnienie Absolutu, ale taka nieśmiertelność nie jest propozycją, która odpowiada na niezwykle silne pragnienie indywidualnej nieśmiertelności wpisanej w naszą podmiotowość. Druga cześć monografii  koncertuje się na problemie realności życia wiecznego, co autor sprowadza do takich zagadnień jak: czasowość i wieczność „ja”, doświadczenie czasu i jego rozmaitych wymiarów jako wieczności, czy wreszcie podejmuje próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie – czy wieczność jest dostępna jedynie w życiu na ziemi, czy również po śmierci. Konkluzja książki jest bardzo ostrożna: z jednej strony „mamy prawo przyjąć, że życie wieczne istnieje i że jest dostępne już na ziemi”, z drugiej strony „nie możemy wykluczyć możliwości życia wiecznego po śmierci” (s. 594). I z taką nadzieją powinniśmy przeżywać naszą obecną egzystencję.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD