ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Wygłoszone referaty

Wygłoszone referaty

 1. Chrześcijańskość filozofii. Propozycja Z. Zdybickiej, XI Zjazd Filozoficzny, KUL, 9-14.09.2019.
 2. Chrześcijaństwo wobec transhumanistycznych koncepcji nieśmiertelności, XI Zjazd Filozoficzny, KUL, 9-14.09.2019.
 3. Rozum w poszukiwaniu prawa Bożego, Prawo naturalne a prawo Boże, UKSW, 6.10.2018.
 4. Dialog wiary i niewiary. Doświadczenia francuskiej fenomenologii , Religia jako przestrzeń dialogu, US, 6.11.2017.
 5. Fenomenologiczna   interpretacja   Paschy Chrystusa. Propozycja  E.  Falque’a, V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. Religie w dialogu kultur, UMK, 14-16.09.2017.
 6. Racjonalność wiary w interpretacji J.-L. Mariona, X Zjazd Filozoficzny, UAM, 15-19.09.2015.
 7. Francuska duchowość ateistyczna: L. Ferry, A. Comte-Sponville, AMW, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 17-20.06.2015.
 8. Symbol a rozumienia zła, Symbole religijne i narodowe. Funkcje-przeobrażenia-ochrona, UG, 16.05.2015.
 9. Moc Boga w cielesności. Propozycja Y. Ledure’a, O Mocy Boga, UG, 14-15.11.2014.
 10. Filozoficzna interpretacja modlitwy: Nédoncelle, Schaeffler, Welte, Wokół religijności, UKSW, 19.05.2014.
 11. Dialogiczność nowego francuskiego ateizmu, Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie?, AGH, Kraków, 19-20.12.2013
 12. Wokół obiektywizmu filozofii religii, Oryginalność i specyfika filozofii uprawianej i nauczanej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawski Dzień Filozofii w ramach Międzynarodowego Dnia Filozofii UNESCO, UKSW, 21.11.2013
 13. Duchowość ateistyczna jako wyzwanie dla współczesnego Kościoła, wykład inauguracyjny w GSD w Gdańsku, 10.10.2013; wykład inauguracyjny w WSD w Łomży, 16.10.2013
 14. P. Ricoeur czyta Biblię, Wielkie Księgi ludzkości, UKSW, 14.06.2013
 15. Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm. Przykłady, rodzaje , źródła, Między wiarą a niewiarą. Rozmowy na dziedzińcu pogan, WSD Łowicz/UKSW, 25.05.2013.
 16. Doświadczenie religijne współczesnych ateistów, Wokół doświadczenia, UKSW, Warszawa, 16.04.2013
 17. Człowiek w obliczu za i śmierci. Interpretacja P. Ricoeura, Zrozumieć człowieka myśląc ku Bogu – idee dawne i nowe, Ignatianum, Kraków, 9.05.2012
 18. Nowy ateizm: źródła, założenia, metody oddziaływania, Ateizm i ewangelizacja. Nowy ateizm wyzwaniem dla nowej ewangelizacji, UKSW, Warszawa, 8.05.2012.
 19. Granice rozsądku, Granice ludzkiego rozumu, WSD, Paradyż 24.04.2012
 20. Czy Bóg cierpi?, Aktualność św. Tomasza z Akwinu, WSD, Pelplin, 28.01.2012.
 21. Metody innowacyjne. Akademia Młodego Filozofa IF UKSW jako akademicka propozycja edukacyjna, Sympozjum Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii, UKSW, Warszawa, 23-24.09.2011.
 22. Źródła ponowoczesności jako zjawiska, ZjazdDogmatyków Polskich: Problem teologii ponowoczesności, KUL, Pelplin, 19-21.09.2011.
 23. Jak Jan Paweł II rozmawiałby z ateistami?, Sympozjum Wychowanie do cywilizacji miłości, GSD, Gdańsk Oliwa, 07.05.2011.
 24. Stan digitalizacji dziedzictwa Kościoła Katolickiego w Polsce, Konferencja Synat, UW, Warszawa, 11-12.01.2011.
 25. Filozofia drogą do szczęścia,XIVFestiwal nauki, UKSW, Warszawa, 18-26.09.2010, UKSW.
 26. L’expérience mystique : une possibilité de dialogue interreligieux?, Religion, Culture and Society : Challenges fot Philosophy Today ?, Comiucap Europe Congress of Philosophy,Philosophy Departament of Ukrainian Catholic University, Lviv 10-11.09.2010.
 27. Elastyczny system studiowania. Doświadczenia Wydziału Filozofii UKSW, WSZiF, Seminarium Bolońskie, Warszawa, 11.06.2010.
 28. Granica między tym co uniwersalne i a partykularne, Refleksje filozofa religii, Gorzów Wlkp.- Paradyż, III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU POGRANICZA Rogi – Paradyż Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Gorzowie Wielkopolskim, 27-28.04.2010.
 29. Czy można nakazać miłość? Interpretacja F. Rosenzweiga, W trosce o miłość, UKSW, Warszawa, 12-13.03.2010.
 30. Czy religia nadal jest wartością?, X Spotkania Pelplińskie, WSD Pelplin, 21.11.2009.
 31. O możliwości dialogu religijnego. Uwagi filozofa religii, Akademia Pedagogiki Specjalnej, III Konferencja Pedagogiki Dialogu: Dialog w edukacji i życiu społecznym-potrzeby, możliwości, bariery, 6.11.2009.
 32. Jak mówić o śmierci w dzisiejszej kulturze?, SGH, Uniwersytet Dziecięcy, 3.11.2009.
 33. Francuska fenomenologia religii – przestrzeń dialogu czy kryptoteologia?, UKSW-GSD, Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia Obszary i perspektywy dialogu, Warszawa 13-14.10.2009.
 34. Relacja między rozumem i wiarą, Tow. Fides et ratio, Wdzięczni Bożej Opatrzności, 30.05.2009.
 35. Szkoła Wyższa jako przestrzeń wychowania do pluralizmu religii, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 17-19.05.2009.
 36. Człowiek wobec pluralizm religii, Univerzity Komeského v Bratislave.Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku-Białej, Międzybrodzie Żywieckie, 05-06.05.2009.
 37. Współczesna filozofia francuska,Quo vadis HOMO?Człowiek wobec religii, UKSW, Warszawa, 15.04.2009.
 38. Usos jako elastyczny system studiowania, UKSW, Seminarium Bolońskie, Warszawa 15.01.2009.
 39. Człowiek jako istota wierząca w świetle encykliki «Fides et Ratio», „Fides et Ratio”. Czy nauka XXI w. jest w konflikcie z wiarą?, UKSW, Warszawa, 11.10.2008.
 40. Człowiek wezwany. Hermeneutyczna filozofia religii Paula Ricoeura, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20.09.2008
 41. Le paradigme herméneutique de la philosophie de la religion, Philosophy, Religions and Transcendence, Ateneo de Manila University, Philippines, 11-13.09.2008
 42. Bóg a cierpienie. Współczesna dyskusja filozoficzna, Lwów 2.05.2008.
 43. Prawda o odpowiedzialności. Odpowiedzialność za prawdę, Konferencja Wychowanie w prawdzie, PODN, Krosno, 16-17.11.2007.
 44. Fenomenologia liturgii Y. Lacosta, Konferencja Fenomenologia i religia,UKSW,9.11.2007.
 45. Dar i Odpowiedzialność. Koncepcja odpowiedzialności H. Jonasa,Konferencja Natura Kobiety – Jej Swoistość i Przeznaczenie, UKSW, Warszawa, 7.11.2007.
 46. Człowiek i jego sumienie w myśli Jana Pawła II, Konferencja Filozofia i teologia człowieka Jana Pawła II, KIK-UM Gdynia, Gdynia, 16-17.10.2007.
 47. Odpowiedzialności za Boga. Koncepcja odpowiedzialności H. Jonasa,w ramach cyklu wykładów Dar i odpowiedzialność, SF, Sopot 27.09.2007.
 48. Hermeneutyczna interpretacja Genesis, Konferencja Teologia, antropologia, kosmologia Genesis(1-3). Inspiracje, recepcje, analizy, UMK, Toruń 22-24.05.2007.
 49. Udział w panelu dyskusyjnym Współczesne formy krytyki metafizyki klasycznej, UKSW, Warszawa, 14.11.2006
 50. Edukacja filozoficzna – edukacją ku mądrości, Konferencja Edukacja a przemiany tożsamości społecznej, AMW-PWS, Gdynia, Jastarnia, 23-25.05.2006.
 51. Fenomenologiczno-hermeneutyczna filozofia religii P. Ricœura, Konferencja Wokół fenomenologii francuskiej, UW-PTF, Warszawa, 22.04.2006.
 52. Udział w panelu dyskusyjnym Etyka Internetu, UMK, Toruń, 21.04.2006.
 53. P. Ricœur daje do myślenia, Sympozjum Ricœur – noblista filozoficzny XX wieku, PTFT, Gdańsk, 06.01.2006.
 54. Pluralizm religijny w ujęciu J. Hicka, Konferencja Edukacja wobec pluralizmu religijnego, OKUN, Cetniewo, 4.11.2005.
 55. Filozofia pluralizmu religijnego, Sympozjum Religie świata w rzeczywistości polskiej, OKUN, Gdańsk, 6.06.2005.
 56. Rozumność i wiara według Jana Pawła II, Konferencja Oblicza Jana Pawła II, UKSW, Warszawa, 10.05.2005.
 57. Afektywność modlitwy” – interpretacje filozoficzne (Lacoste, Chrétien, Nédocelle), Konferencja Filozofować w kontekście teologii: Afektywne poznanie Boga, KUL, Lublin, 9.05.2005,
 58. Udział w panelu dyskusyjnym, Konferencja Labirynty Edukacji Filozoficznej, KUL, Lublin 28.02-03.03.2005.
 59. Pluralizm religii, jedność mistyki? Konferencja Pluralizm religii. Moda czy konieczność?, UKSW, Warszawa, 30.11.2004.
 60. Objawienie jako kategoria filozoficzna w myśli F. Rosenzweiga, Konferencja Filozofować w kontekście teologii: Objawienie, KUL, Lublin, 8-9.10.2004.
 61. W poszukiwaniu filozofii mądrościowej,Sympozjum Jakiej filozofii potrzebuje społeczeństwo polskie?, PSTF, Gdańsk, 26.03.2004.
 62. Wokół filozofii wartości,Konferencja Wokół dyspozycji wychowawczych nauczyciela, WSPR, Warszawa, 20.03.2004.
 63. Czy można naukowo mówić o Bogu? Wykład w ramach cyklu „PolitechnikaOtwarta”, PG, Gdańsk, 13.01.2004.
 64. Dlaczego człowiek jest osobą?, Konferencja Godność – niepełnosprawna, UG, Gdańsk 12.12.2003.
 65. Zło jak wyzwanie dla rozumu ludzkiego,Konferencja Tajemnica miłosierdzia Bożego. IV Spotkania Pelplińskie, WSD, Pelplin, 15.11.2003.
 66. Ścieżka filozoficzna w szkołach ponadgimnzajalnych (referat razem z mgr S. Zalewską), Konferencja Filozofia w szkole. Filozofia w życiu, AŚ, Kielce, 19-20.09.2003.
 67. Zasadność filozofii Boga jako nauki filozoficznej, Konferencja Czy można naukowo mówić o Bogu?, GSD-UG-PG, Gdańsk, 31.05.2003.
 68. Filozoficzne koncepcje prawdy,Konferencja Prawda we współczesnej kulturze, XVII Gdańskie Forum Akademickie, UG/PG, Gdańsk, 23.04.2003.
 69. Relacja między kulturą a religia w interpretacji F. Sawickiego, Konferencja Aktualność myśli ks. F. Sawickiego, WSD, Pelplin, 12.10.2002.
 70. Idol i ikona, w poszukiwaniu nowego języka absolutu (J. L. Marion), Konferencja W poszukiwaniu nowego o język o Bogu i religii, UKSW, Warszawa, 09.04.2002.
 71. Śmierć jako problem filozoficzny, Konferencja Śmierć we współczesnej kulturze, XVI Gdańskie Forum Akademickie, UG/PG, Gdańsk, 16.03.2002.

Udział w panelach dyskusyjnych i przewodniczenie obradom

 1. Kultura Przeciw Przemocy, CTPS, Częstochowa, 14.11.2016,
 2. V Debata Oxfordzka. Natura-Rozum-Wolność, UKSW, 26.04.2016
 3. Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe, UKSW, 14.05.2015.
 4. Kulturoznawstwo i międzykulturowość, UKSW, 20.02.2015.

Uczestnictwo

 1. Vivre le corps au Moyen-Age, Institut Catholique de Paris, 30-31.01.2014.
 2. Religion et Liberté, Université du Strasbourg, 5-7.09.2013.
 3. La Facolta ecclesiastiche e il Processo de Bologna : bilancio e prospettive, Pontificia Universita Gregoriana, Rzym 21-23.10.2010.
 4. Les Nouvelles Pratiques Philosophiques, UNESCO, Paris, 19-20.11.2009.
 5. W kierunku filozofii klasycznej, UKSW, Warszawa 15-16.01.2009.
 6. Les Nouvelles Pratiques Philosophiques, UNESCO, Paris, 20-21.11.2008.
 7. The management of University Integrity, Uniwersytet Boloński, Bolonia, Włochy, 20-21.09.2007.
 8. Informatyczne wspomaganie zarządzaniem UczelniąCPI, Warszawa, 28.09.2006.
 9. Filozofia w szkole. Nauczanie etyki, AŚ, Kielce, 24-25.09.2004.
 10. Expérience philosophique et expérience mystique, Institut Catholique de Paris, Paris, 20-22.11.2003.
 11. Spór o chrześcijański charakter filozofii, UKSW, Warszawa, 04.11.2003.
 12. Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio, UMK, Toruń, 19-21.04.1999.

Konferencje, warsztaty zaorganizowane

 1. Wokół religijności, UKSW 19.05.2014.
 2. Akademia Młodego Filozofia. Filozoficzny fitness, UKSW 17.06.2013.
 3. Wokół doświadczenia, UKSW, 16.04.2013.
 4. Akademia Młodego Filozofia. O miłości, UKSW 17.05.2012
 5. Akademia Młodego Filozofia. O szczęściu, UKSW 19.05.2011.
 6. Akademia Młodego Filozofia. O wolności, UKSW 25.05.2010.
 7. Akademia Młodego Filozofia. O bezużyteczności filozofii?, UKSW 27.05.2009.
 8. Fenomenologia i religia, UKSW, 9.11.2007.
 9. Po co nam ciało? Trójgłos o cielesności, UKSW, 8.03.2007.
 10. Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego, GSD, Gdańsk 17.10.2004.
 11. Czy można naukowo mówić o Bogu?, GSD-UG-PG, Gdańsk, 31.05.2003.
 12. Wokół encykliki «Fides et ratio», GSD, Gdańsk, 06.05.1999.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD