ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Zmarł. prof. Wacław Bała

W dniu 13 marca odszedł do Pana mój Ojciec.

Wacław Bała urodził się 23 września 1937 roku na Pałukach – w Żninie. Rodzice prowadzili sklep kolonialny. Miał starszego o 5 lat brata i siostrę – oboje nie żyją od wielu lat W czasie wojny wraz z rodzicami został wysiedlony na wschód, po wojnie wrócił do Żnina, gdzie w 1955 roku skończył liceum. W latach 1955-60 studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach rozpoczął pracę w toruńskim oddziale Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W 1970 obronił doktorat na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK a w 1994 roku zrobił habilitację.

Od początku lat 70-tych pracował w Instytucie Fizyki UMK zajmując się fizyką ciała stałego. Odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie. Prowadził badania na cienkimi warstwami półprzewodnikowymi a w szczególności ich własnościami elektrycznymi i optycznymi. Był w Polsce prekursorem wytwarzania cienkich warstw metodą wiązek molekularnych do czego budował samodzielnie aparaturę i stanowiska pomiarowe. Z czasem zainteresowania badawcze rozszerzył na inne układy o zastosowaniach elektronicznych, w tym półprzewodniki polimerowe, stosowanie obecnie na przykład w telewizorach. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i krajowych. Najczęściej cytowane prace dotyczą własności cienkich warstw półprzewodnikowych. Co ciekawe większość z nich powstała już po roku 2000.

Wacław Bała zorganizował w Instytucie Fizyki UMK Zakład Mikroelektroniki. Z dużym zaangażowaniem zajmował się dydaktyką. Pod koniec lat 90-tych na potrzeby nowo utworzonej specjalizacji studiów stworzył, wraz z współpracownikami, pracownię fizycznych podstaw mikroelektroniki i pracownię miernictwa komputerowego. Prowadził zajęcia ze studentami, był opiekunem prac magisterskich, wypromował kilkunastu doktorów. Ostatnio obrona doktorska odbyła się zaledwie kilka miesięcy temu.

Na początku lat 70-tych uczył fizyki w klasie uniwersyteckiej w II Liceum Ogólnokształcącym. Po zakończeniu pracy na UMK i przejściu na emeryturę, nadal pracował naukowo i dydaktycznie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajęcia ze studentami prowadził do 2019 roku. Był również wykładowcą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Oprócz pracy zawodowej angażował się w działania społeczne. W roku 1980 uczestniczył w tworzeniu struktur NSZZ Solidarność w regionie toruńsko-bydgoskim. Udzielał się w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W latach 1996-1998 był radnym Rady Miasta Torunia. Przez ponad 20 lat redagował Informator Parafialny w parafii na Rybakach.

Żonaty od 1963 roku.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD