ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała

Życiorys

Studia
1995-1996 – studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Instytutu Katolickiego w Paryżu
1992-1995 – studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Instytutu Katolickiego w Paryżu
1989-1991 – studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Magisteria
1991 – magister teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy Zasada weryfikacji twierdzeń religijnych w ujęciu J. Hicka (promotor s. prof. dr hab. Z.J. Zdybicka)
1995 – maîtrise en philosophie na Wydziale Filozofii Instytutu Katolickiego w Paryżu na podstawie pracy Le concept d’expérience théologale chez le Père Dominique Dubarle (promotor prof. J. Greisch, recenzent prof. Ph. Capelle)

Doktorat
1998 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy Zarys filozofii religijnej Dominique Dubarle’a (promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Kloskowski, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec, s. prof. dr hab. Z.J. Zdybicka)

Habilitacja
2008 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii religii na podstawie pracy O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja P. Ricoeura

Profesor Nadzwyczajny UKSW
2009 – profesor nadzwyczajny w katedrze filozofii Boga i Religii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca zawodowa
od 2009 – profesor nadzwyczajny w katedrze filozofii Boga i Religii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
od 2009 – kierownik katedry Filozofii Boga i Religii
1998-2009 – adiunkt w katedrze filozofii Boga i Religii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2001-2004 – nauczyciel filozofii w Publicznym Liceum Katolickim w Tczewie
1998-2005 – prorektor d.s. studiów Gdańskiego Seminarium Duchownego

Pełnione funkcje

od 2016 – prorektor ds. ogólnych i rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2012 – 2016 –  prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2005-2012 – prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2010-2012 – pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji UKSW
2008-2012 – członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW
2006-2008 – przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji UKSW
2005-2008 – członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej UKSW
2005-2006 – koordynator wydziałowy ds. programu Socrates-Erasmus na UKSW

Organizacje
członek Société Francophone de Philosophie de la Religion
członek Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie
2005-2010  Sekretarz Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie
członek Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego
członek Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii
członek Club Alpin

Nagrody
2009 – nagroda Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe
2007 – nagroda Rektora UKSW za prace organizacyjne na rzecz Uczelni

Praca redakcyjna
od 2011 – redaktor naczelny serii wydawniczej „Filozofia i Religia”
od 2009 – członek zespołu redakcyjnego „Studia Philosophiae Christianae”
od 2006 ‑ członek zespołu redakcyjnego „Studiów Gdańskich”
od 2005 ‑ członek zespołu redakcyjnego „Studiów z Filozofii Boga, religii i człowieka”
od 2005 ‑ członek Rady Programowej serii wydawniczej „Filozofia i Religia”
1999-2006 ‑ redaktor naczelny „Studiów Gdańskich”, a od 2006 członek Redakcji

Działalność dydaktyczna
Na UKSW w bieżącym roku akademickim prowadzi zajęcia: konwersatorium ze współczesnej filozofii religii, współczesną filozofii Bogaseminarium doktoranckie z filozofii religii, seminarium doktoranckie z ateizmu współczesnego.
W poprzednich latach na UKSW prowadził zajęcia: proseminarium z metafizyki (1998-2000) oraz wykłady monograficzne: Hermeneutyczna filozofia religii (2000/2001), Francuska filozofia religii: Blondel, Dumery, Marion (2001/2002), Filozoficzne aspekty mistyki (2002/2003), Bóg a zło w świetle współczesnej filozofii (2004/2005), Rosyjscy myśliciele religijni (2005/2006), Filozofia pluralizmu religijnego (2006/2007), Współczesne krytyki religii: Dawkins, Comte-Sponville, Don Cupitt (2007/2008), Filozoficzne interpretacje Biblii (2008/2009), Współczesne metody nauczania filozofii (2009/10),
od 1996 – wykłady zlecone filozofii Boga w Gdańskim Seminarium Duchownym
od 1996 – wykłady zlecone z filozofii Boga i antropologii filozoficznej w Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym WT UKSW w Gdyni
2004 – 2005 ‑ wykłady zlecone z antropologii filozoficznej w Zamiejscowym Punkcie Konsultacyjnym WT UKSW w Tczewie
2003-2005 ‑ wykłady zlecone z metafizyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie
2001-2004 – zajęcia z propedeutyki filozofii w Publicznym Liceum Katolickim w Tczewie
1998-2003 – wykłady zlecone z filozofii Boga i wstępu do filozofii w Gdańskim Instytucie Teologicznym ‑ filia KUL
1997-1998 – wykłady zlecone z filozofii współczesnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie

Działalność organizacyjna
Twórca i koordynator Akademii Młodego Filozofa.
Twórca i koordynator systemu e-learning na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (www.e.uksw.edu.pl). Prowadzi szkolenia z metod nauczania na odległość dla pracowników Uczelni.
Uczestniczył w organizacji ogólnouczelnianych Bielańskich Wykładów Otwartych
Uczestniczył w przygotowaniach związanych z akredytacją kierunku filozofia, psychologia (UKA i PKA) i ochrona środowiska (PKA).
Czynnie uczestniczyłw pracach Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW.
Przygotował nowy program studiów w zakresie filozofii dostosowany do ministerialnych standardów dla kierunku filozofia.
Uczestniczył w pracach przygotowujących wdrożenie procesu bolońskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.
Kierował pracami nad afiliacją Gdańskiego Seminarium Duchownego do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz informatyzacją Archidiecezji Gdańskiej.


Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD